Regulamin obowiązujący od dnia 27.04.2021 r.

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

Mama Alergika Gotuje

(dalej: „Regulamin”)

Spis treści

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. DEFINICJE

3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5. PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

6. CENY

7. PŁATNOŚCI

8. DOSTAWA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZESIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

12. REKLAMACJE WAD PRODUKTÓW

13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

14. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY i WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Załącznik nr 4

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO DLA KONSUMENTA

Załącznik nr 5

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Sklep internetowy https://mamaalergikagotuje.pl/sklep (dalej również jako: „Sklep MAG”) prowadzony jest przez Katarzynę Jankowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAG Katarzyna Jankowska z siedzibą w Warszawie, ul. Zgrupowania AK „Żmija” 1 lok. 47, NIP 913-121-56-16, REGON 362334203, adres e-mail: sklep@mamaalergikagotuje.pl (dalej: „Sprzedawca”).
 2. Regulamin Sklepu MAG określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu produktów za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem https://mamaalergikagotuje.pl/sklep.
 3. Przed złożeniem zamówienia, Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu MAG i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.
 4. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę internetową https://www.mamaalergikagotuje.pl/sklep kształtowały prawa i obowiązki Klienta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz z uwzględnieniem jego interesów.
 5. Przedmiotem sprzedaży na rzecz Klienta mogą być m.in. prezentowane na stronie https://mamaalergikagotuje.pl/sklep: książki, poradniki i gadżety z logo Mama Alergika Gotuje, magazyny o tematyce dotyczącej alergii i zdrowego sposobu życia, koszulki, fartuchy, torby wielorazowe, przyrządy kuchenne, małe AGD (dalej: „Produkty”), a także treści cyfrowe, takie jak np.: przepisy, e-booki, jadłospisy, kursy online, webinary oraz inne materiały edukacyjne lub szkoleniowe dostępne m.in. w formatach PDF i ePub (dalej: „Produkty cyfrowe”).
 6. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty (w rozumieniu art. 66 i 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320. ze zm. – dalej: Kodeks cywilny) zakupu określonego Produktu lub Produktu cyfrowego na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie oraz w opisie Produktu lub Produktu cyfrowego dostępnym w Sklepie MAG, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Informacje zamieszczone w Sklepie MAG dotyczące Produktów lub Produktów cyfrowych (w tym opisy i zdjęcia) mają zaś charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

DEFINICJE

§ 2

 1. Za „Klienta” w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamierzającą dokonać zakupu w Sklepie MAG, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną, składającą zamówienie na stronie internetowej www.mamaalergikagotuje.pl/sklep.
 2. Za „Konsumenta” w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie MAG, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego.
 3. Za „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta” uważa się osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287. (dalej: Ustawa o prawach konsumenta).
 4. Za „Przedsiębiorcę” w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która to umowa posiada dla niej charakter zawodowy.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu MAG następujące usługi drogą elektroniczną: Formularz Zamówienia, Newsletter MAG, Konto Klienta, Opinie. Usługi te są świadczone nieodpłatnie w ramach funkcjonowania Sklepu MAG.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie MAG zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
 3. Sprzedawca realizuje usługę wysyłki Newslettera MAG w postaci wiadomości mailowych. Zapis na listę Newslettera MAG odbywa się wyłącznie po wyrażeniu stosownej zgody przez Klienta w trakcie realizowania zamówienia w Sklepie MAG. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na korzystaniu z Newslettera MAG zawierana jest na czas nieoznaczony. Szczegóły dotyczące zapisu, wysyłki i rezygnacji z otrzymywania Newslettera MAG znajdują się w zakładce Polityka Prywatności oraz w zakładce Klauzula Informacyjna Newsletter MAG, dostępnych na stronie www.mamalalergikagotuje.pl.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi dodawanie, za pomocą specjalnego formularza, opinii dotyczących poszczególnych Produktów i Produktów cyfrowych dostępnych w Sklepie MAG. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Klienta.
 5. Sprzedawca umożliwia także utworzenie indywidualnego Konta Klienta w Sklepie MAG. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Informacje dotyczące Konta Klienta w Sklepie MAG zostały uwzględnione w § 4 Regulaminu – Składanie i realizacja zamówień.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu MAG to komputer, tablet, telefon z dostępem do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies oraz konto poczty e-mail.
 7. Korzystanie ze Sklepu MAG może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Klienta.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu MAG Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mamalaergikagotuje.pl. W wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 10. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 4

 1. Sklep MAG prowadzi sprzedaż Produktów oraz Produktów cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę https://mamaalergikagotuje.pl/sklep, na której można składać zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu MAG z Klientem będącym Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 3. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu MAG, Klient powinien dokonać rejestracji konta użytkownika. Klient może korzystać ze Sklepu MAG także bez dokonywania rejestracji.
 4. Aby dokonać rejestracji konta użytkownika, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: adres poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”, jako pola, których uzupełnienie jest obowiązkowe. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie konta użytkownika.
 5. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest hasłem stworzonym przez Klienta. Hasło powinno składać się z od 5 do 16 znaków. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności swojego hasła.
 6. Klient po dokonaniu rejestracji konta użytkownika, może składać zamówienia dokonując wyboru Produktów lub Produktów cyfrowych i umieszczając je w tzw. „koszyku”. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia oraz potwierdza znajomość i akceptuje warunki sprzedaży tj. treść Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  a) prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia,
  b) jego potwierdzenie przez Sprzedawcę, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia,
  c) w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Sprzedawcy.
 8. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 9. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od dnia otrzymania formularza zamówienia, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą wpłaconą przez niego sumę pieniężną. W porozumieniu z Klientem, Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, lub zaproponować Klientowi dostarczenie innego Produktu o podobnych cechach.
 10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu Produktu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Klient otrzyma zawiadomienie o przygotowaniu zamówienia do wysyłki wraz z numerem zamówienia oraz dodatkowymi danymi do odbioru. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce „Moje konto”.
 11. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta,
  b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych Klienta, podanych Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania,
  c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu MAG.
 12. Przekazanie Klientowi dostępu do Produktów cyfrowych odbywa się po opłaceniu zamówienia, poprzez konto poczty e-mail podanej przy jego składaniu lub inny sposób wskazany w opisie danego Produktu cyfrowego. Rozpoczęcie korzystania z Produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy następuje przez wyrażenie zgody przez Klienta na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W tym celu, Klient zaznacza odpowiednią zgodę z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. Dostęp do Produktów cyfrowych może być terminowy lub bezterminowy. W przypadku dostępu terminowego, informacja dotycząca terminu dostępności zawarta jest każdorazowo w opisie danego Produktu cyfrowego.
 14. Zakres korzystania z Produktu cyfrowego jest każdorazowo wskazany w opisie danego Produktu cyfrowego.
 15. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania Produktów cyfrowych dostępnych w Sklepie MAG: Produkty cyfrowe sprzedawane w Sklepie MAG mogą być dostępne w formacie PDF oraz ePub. Po zakupie danego produktu Klient otrzymuje dostęp do wszystkich aktualnie dostępnych formatów danego Produktu cyfrowego. Informacja o obecnie dostępnym formacie znajduje się w opisie danego Produktu cyfrowego w Sklepie MAG. Format PDF jest odpowiedni dla osób planujących odczytywanie zakupionych plików na dowolnym urządzeniu obsługującym format PDF. Do odczytania plików w formacie PDF polecany jest program Adobe Reader dostępny na komputery Windows, Macintosh oraz urządzenia mobilne (Android, iPhone/iPad). Format PDF może być także odczytywany na każdym czytniku eInk, który obsługuje ten format publikacji. Format ePub również jest dostępny na komputery Windows i Macintosh (polecany program do odczytu to Adobe Digital Editions) oraz urządzenia mobilne (do odczytu polecana aplikacja np. Bluefire Reader, Aldiko). Format ePub może zostać odczytany także dzięki wtyczce w przeglądarce internetowej (np. Firefox – EPUBReader, Chrome – Readium). Format ePub może być także odczytywany na każdym czytniku eInk, który obsługuje ten format publikacji.

PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

§ 5

 1. Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż wybranych Produktów, które nie pojawiły się jeszcze w regularnej sprzedaży.
 2. Przedsprzedaż może obejmować Produkty w cenie specjalnej lub w cenie regularnej bez kosztów wysyłki.
 3. W ramach przedsprzedaży do Produktu mogą zostać dodane inne artykuły promocyjne.
 4. Terminy przedsprzedaży wskazywane są każdorazowo w opisie danego Produktu.
 5. Produkty zakupione w ramach przedsprzedaży zostają wysłane dopiero po dniu premiery wskazanym w opisie Produktu, w kolejności składania zamówień. W przypadku złożenia wspólnego zamówienia na Produkty dostępne w przedsprzedaży i w regularnej sprzedaży – całe zamówienie zostaje wysłane w jednej paczce, po dniu premiery Produktów objętych przedsprzedażą. W przypadku zamówienia, w którym znajdują się także dostępne od ręki Produkty cyfrowe, Klient otrzymuje do nich dostęp od razu, na warunkach wskazanych w § 4 Regulaminu.

CENY

§ 6

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie MAG są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.
 2. Cena Produktu wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji na stronie Sklepu MAG nie obejmuje opłaty za dostawę. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena Produktu i opłata za dostawę, które zostaną przez Sprzedawcę podane w potwierdzeniu zamówienia.

PŁATNOŚCI

§ 7

 1. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez Klienta sposobu odbioru zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
  a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki – forma płatności dostępna jedynie dla Produktów dostarczanych przez Kuriera Poczty Polskiej Pocztex 48,
  b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 12 1050 1764 1000 0092 2451 3599 – forma płatności dostępna dla wszystkich Produktów,
  c) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – forma płatności dostępna dla wszystkich Produktów i Produktów cyfrowych,
 3. Szczegóły dotyczące płatności określone są na stronie https://mamaalergikagotuje.pl/dostawa-i-platnosc/.
 4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PAYPRO spółka akcyjna siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
 5. Klient na dowód zakupu Produktu lub Produktu cyfrowego otrzymuje od Sprzedawcy dowód sprzedaży. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy, tj. na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji konta, w skutek aktualizacji danych w koncie Klienta lub podczas składania zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
 6. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie MAG i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

DOSTAWA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

§ 8

 1. Dostawa zamówionych Produktów następuje na terytorium Polski.
 2. Sposoby doręczenia zamówienia Produktów w Sklepie MAG to:
  a) Kurier Poczty Polskiej Pocztex 48 (zamówienie opłacone z góry albo za pobraniem),
  b) odbiór w punkcie Poczty Polskiej (zamówienie opłacone z góry).
 3. Podstawowy termin wysyłki zakupionych Produktów wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu doręczenia zamówienia.
 4. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 12.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 12.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
 5. Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje przez dołączenie do dostarczonego Produktu w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz formularza odstąpienia od umowy. W przypadku Produktów cyfrowych informacje powyższe przesyłane są na adres e-mail Klienta.
 6. Produkty cyfrowe sprzedawane w Sklepie MAG podlegają dystrybucji również poza terytorium Polski.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

§ 9

 1. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie, w sposób określony poniżej.
 2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części, jeżeli zamówienie jest podzielne.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia skutecznego doręczenia Produktu Klientowi bądź upoważnionej przez niego osobie trzeciej. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ten sposób, że złoży Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do  Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan uzupełnionego oświadczenia na adres e-mail: sklep@mamaalergikagotuje.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane listem poleconym na adres: MAG Katarzyna Jankowska, ul. Zgrupowania AK Żmija 1/47, 01-875 Warszawa z dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Poniesione przez Klienta koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 12. Produkt powinien zostać zwrócony przez Klienta w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Produktu odpowiedzialność ponosi Klient.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 10

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między przedsiębiorcami, o ile Klient Sklepu MAG nie jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Sprzedawca przesyła w tej sytuacji Klientowi stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na podany przy zamówieniu adres skrzynki pocztowej e-mail. Nie powoduje to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać przedpłaty całości lub części kwoty za zamówione Produkty w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, niezależnie od metody płatności i sposobu dostawy wybranego przez Przedsiębiorcę.
 4. W przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub niezależnego wykonania umowy sprzedaży w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą jest ograniczona do wysokości kwoty złożonego zamówienia.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 6. Rozstrzyganie sporów z Klientem niebędącym Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta odbywa się poprzez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZESIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

§ 11

 1. Klient Sklepu MAG będący Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta jest objęty postanowieniami Regulaminu dotyczącymi Konsumenta. Dotyczy to w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną, odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38a Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, 5564, 5565 i 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 2. W przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy, Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz, a szczególnie dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta. Należy w nim złożyć oświadczenie, że zakupione w Sklepie MAG Produkty, a w związku z tym umowa sprzedaży – są bezpośrednio związane z prowadzoną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, ale nie posiadają charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu działalności na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To stanowi podstawę do tego, aby uznać Przedsiębiorcę dokonującego zakupu w Sklepie MAG za Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta.

REKLAMACJE WAD PRODUKTÓW

§ 12

 1. Sprzedawca dostarcza Produkt wolny od wad.
 2. W przypadku, gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy Kodeksu cywilnego (m.in. art. 556 – 576).
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi za wady fizyczne lub wady prawne.
 4. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, zaleca się jednak wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji oraz danych kontaktowych Klienta.
 5. Klient może wysłać reklamację pisemnie na adres Sprzedawcy: MAG Katarzyna Jankowska, ul. Zgrupowania AK Żmija 1/47, 01-875 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@mamaalergikagotuje.pl.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy odesłać Produkt wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: MAG Katarzyna Jankowska, ul. Zgrupowania AK Żmija 1/47, 01-875 Warszawa.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

§ 13

 1. Wszystkie treści, w tym grafiki i logotypy znajdujące się na stronie internetowej Sklepu MAG są własnością Sprzedawcy, lub Sprzedawca posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288 (dalej: Ustawa o prawie autorskim) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu MAG, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient, który nabył Produkty, w tym Produkty cyfrowe, może używać je zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności z treścią Regulaminu, specyfikacją Produktu lub Produktu cyfrowego, obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawie autorskim. O ile przepisy powszechnie obowiązujące lub specyfikacja Produktu lub Produktu cyfrowego nie stanowią inaczej, niedozwolone jest powielanie Produktu lub Produktu cyfrowego, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie Produktu cyfrowego (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, chyba że innego zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sprzedawcą.
 3. Dla ochrony przed nieautoryzowaną dystrybucją plików w formacie epub, MOBI, PDF, Sprzedawca może stosować zabezpieczenie w postaci „znaku wodnego” (waterkmark). Każdy tak zabezpieczony plik posiada informację o Kliencie, który zakupił plik.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

§ 14

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
 4. W trakcie składania zamówienia na stronie mamaalergikagotuje.pl/sklep, Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do doręczeń Produktów, adres e-mail, numer telefonu. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta w tym m.in. informowania Klienta o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Klienta co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Dane osobowe w trakcie realizacji zamówień mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.
 5. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 6. Podawanie przez Klientów danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację na stronie Sklepu MAG, a także zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Klient w osobnym oświadczeniu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w szczególności marketingowych, przesyłania informacji handlowych lub wiadomości Newsletter MAG.
 8. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu zamówienia. Na wniosek Klienta dane osobowe zostaną usunięte z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 9. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies: https://mamaalergikagotuje.pl/polityka-prywatnosci/.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

§ 15

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706. ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706. ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
  c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów, a dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Federacji Konsumentów;
 3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu MAG.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest m.in.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, profilu działalności, wprowadzania nowych usług czy udogodnień związanych z działalnością Sklepu MAG.
 3. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej mamaalergikagotuje.pl/sklep, a Klienci zarejestrowani również poprzez e-mail, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług ciągłych (np. usługi Konta Klienta). Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 4. Prawem właściwym dla zawarcia umowy z Klientem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, a które zapewniają mu wyższy poziom ochrony.

Załączniki

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY i WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Załącznik nr 4

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO DLA KONSUMENTA

Załącznik nr 5

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA