Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie, w sposób określony poniżej.

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części, jeżeli zamówienie jest podzielne.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia skutecznego doręczenia Produktu Klientowi bądź upoważnionej przez niego osobie trzeciej. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ten sposób, że złoży Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan uzupełnionego oświadczenia na adres e-mail: sklep@mamaalergikagotuje.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane listem poleconym na adres: MAG Katarzyna Jankowska, ul. Zgrupowania AK Żmija 1/47, 01-875 Warszawa z dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Poniesione przez Klienta koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Produkt powinien zostać zwrócony przez Klienta w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Produktu odpowiedzialność ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY i WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO DLA KONSUMENTA

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między przedsiębiorcami, o ile Klient Sklepu MAG nie jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Sprzedawca przesyła w tej sytuacji Klientowi stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na podany przy zamówieniu adres skrzynki pocztowej e-mail. Nie powoduje to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać przedpłaty całości lub części kwoty za zamówione Produkty w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, niezależnie od metody płatności i sposobu dostawy wybranego przez Przedsiębiorcę.

W przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub niezależnego wykonania umowy sprzedaży w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą jest ograniczona do wysokości kwoty złożonego zamówienia.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.

Rozstrzyganie sporów z Klientem niebędącym Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta odbywa się poprzez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach Konsumenta

Klient Sklepu MAG będący Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta jest objęty postanowieniami Regulaminu dotyczącymi Konsumenta. Dotyczy to w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną, odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38a Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, 5564, 5565 i 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

W przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy, Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz, a szczególnie dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta. Należy w nim złożyć oświadczenie, że zakupione w Sklepie MAG Produkty, a w związku z tym umowa sprzedaży – są bezpośrednio związane z prowadzoną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, ale nie posiadają charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu działalności na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To stanowi podstawę do tego, aby uznać Przedsiębiorcę dokonującego zakupu w Sklepie MAG za Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Zwroty prosimy przesyłać na adres:

MAG Katarzyna Jankowska

ul. Zgrupowania AK Żmija 1/47

01-875 Warszawa