Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

Mama Alergika Gotuje

(dalej: „ Regulamin”)

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin sklepu internetowego https://mamaalergikagotuje.pl/sklep (dalej: „Sklep MAG”) określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu produktów za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem https://mamaalergikagotuje.pl/sklep.

Właścicielem Sklepu MAG jest Katarzyna Jankowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAG Katarzyna Jankowska z siedzibą w Warszawie, ul. Zgrupowania AK „Żmija” 1 lok. 47, NIP 913-121-56-16, REGON 362334203 (dalej: „Sprzedawca”).

Za „Klienta” w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę zamierzającą dokonać zakupu w Sklepie MAG, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną, składającą zamówienie na stronie internetowej www.mamaalergikagotuje.pl/sklep, będącą pełnoletnią osobą fizyczną albo osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

Za „Konsumenta” w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie MAG, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) (dalej: „Kodeks cywilny”).

Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu MAG i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę internetową http://ww.mamaalergikagotuje.pl/sklep kształtowały prawa i obowiązki Konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz z uwzględnieniem jego interesów.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu MAG to dostęp do Internetu oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.

Korzystanie ze Sklepu MAG może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Klienta.

 

Realizacja zamówień

§ 2

Sklep MAG prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę https://mamaalergikagotuje.pl/sklep, na której można składać zamówienia.

Umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu MAG z Klientem, będącym Konsumentem jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz.U z 2014 r., poz.827)(dalej: „ustawa o prawach konsumenta”).

Przedmiotem sprzedaży na rzecz Klienta mogą być m.in. książki, gadżety z logo Mama Alergika Gotuje, magazyny o tematyce dotyczącej alergii i zdrowego sposobu życia, prezentowane na stronie https://mamaalergikagotuje.pl/sklep (dalej: „Produkt” lub „Produkty”).

Informacje zamieszczone na stronie https://mamaalergikagotuje.pl/sklep dotyczące Produktów (w tym opisy i zdjęcia) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu MAG, Klient powinien dokonać rejestracji konta użytkownika. Klient może korzystać ze Sklepu MAG także bez dokonywania rejestracji.

Aby dokonać rejestracji konta użytkownika, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: adres poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie konta użytkownika.

Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest hasłem stworzonym przez Klienta. Hasło powinno składać się z od 5 do 16 znaków. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności swojego hasła.

Klient po dokonaniu rejestracji konta użytkownika, może składać zamówienia dokonując wyboru Produktu lub Produktów i umieszczając je w tzw. „koszyku”. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia oraz potwierdza znajomość i akceptuje warunki sprzedaży tj. treść Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 • prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia,
 • jego potwierdzenie przez Sprzedawcę, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia,
 • w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Sprzedawcy.

Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od dnia otrzymania formularza zamówienia, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą wpłaconą przez niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, lub zaproponować Klientowi dostarczenie innego Produktu o podobnych cechach.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Klient otrzyma zawiadomienie o przygotowaniu zamówienia do wysyłki wraz z numerem zamówienia oraz dodatkowymi danymi do odbioru. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce „Moje konto”.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania w zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta,
 • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych Klienta , podanych Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania,
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu MAG.

 

Ceny

§ 3

Wszystkie ceny podawane w Sklepie MAG są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.

Cena Produktu wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji na stronie Sklepu MAG nie obejmuje opłaty za dostawę. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena Produktu i opłata za dostawę, które zostaną przez Sprzedawcę podane w potwierdzeniu zamówienia.

 

Dostawa i Termin realizacji zamówień

§ 4

Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

Podstawowy termin wysyłki zakupionych Produktów wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu doręczenia zamówienia.

Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy Produktach na stronie https://mamaalergikagotuje.pl/sklep, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu, podany zostanie w potwierdzeniu zamówienia.

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 12.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 12.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje przez dołączenie do dostarczonego Produktu w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz formularza odstąpienia od umowy.

Płatności

§ 5

Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez Klienta sposobu odbioru zamówienia.

Sklep MAG oferuje następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 • przelewem elektronicznym i zwykłym przelewem bankowym- Produkt zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za Produkt wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu MAG (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).
 • Numer rachunku bankowego Sklepu MAG: 12 1050 1764 1000 0092 2451 3599

Klient na dowód zakupu Produktu otrzymuje od Sprzedawcy paragon/dowód sprzedaży, a na jego żądanie fakturę VAT.

Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie MAG i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

Odstąpienie od umowy

§ 6

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie.

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części, jeżeli zamówienie jest podzielne.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia skutecznego doręczenia Produktu Klientowi bądź upoważnionej przez niego osobie trzeciej.

Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ten sposób, że złoży Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do  Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan uzupełnionego oświadczenia na adres e-mail: sklep@mamaalergikagotuje.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane listem poleconym na adres: MAG Katarzyna Jankowska, ul. Zgrupowania AK Żmija 1/47, 01-875 Warszawa z dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Poniesione przez Klienta koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Produkt powinien zostać zwrócony przez Klienta w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Produktu odpowiedzialność ponosi Klient.

 

Reklamacje wad Produktów

§ 7

Sprzedawca dostarcza Produkt wolny od wad.

W przypadku, gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy Kodeksu cywilnego (m.in. art. 556 – 576).

Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi za wady fizyczne lub wady prawne.

Wada fizyczna to niezgodność Produktu z umową występująca w przypadku, gdy Produkt:

 • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jego przeznaczenia,
 • został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

Wada prawna może polegać w szczególności na tym, że nabyty przez Klienta Produkt:

 • jest własnością osoby trzeciej,
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej albo
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

 • obniżenia ceny albo
 • odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie,
 • wymiany Produktu na nowy lub
 • naprawy Produktu.

Jeżeli Klient żąda wymiany Produktu lub usunięcia wad Produktu, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że żądanie Klienta:

 • byłoby niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo
 • w porównaniu z innym z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis oraz przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.

Pismo reklamacyjne Klient może wysyłać Sprzedawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: MAG Katarzyna Jankowska, ul. Zgrupowania AK Żmija 1/47, 01-875 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@mamaalergikagotuje.pl.

Sprzedawca zobowiązany jest wymienić Produkt lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta, będącego Konsumentem przy reklamacji dotyczy: (i) naprawy Produktu, (ii) wymiany Produktu na nowy albo (iii) obniżenia ceny Produktu, na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy odesłać Produkt wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: MAG Katarzyna Jankowska, ul. Zgrupowania AK Żmija 1/47, 01-875 Warszawa.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany Produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji, Sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania Produktu, Klient powinien wykazać, że wada Produktu istniała w momencie zakupu.

 

Dane osobowe

§ 8

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, 1662 z późn. zm.)w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

W trakcie składania zamówienia na stronie mamaalergikagotuje.pl/sklep Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do doręczeń produktów, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta w tym m.in. informowania Klienta o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Klienta co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Dane osobowe w trakcie realizacji zamówień mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień. 

W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

Podawanie przez Klientów danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację na stronie Sklepu MAG, a także zawarcie umowy sprzedaży z rejestracją.

Klient w osobnym oświadczeniu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w szczególności marketingowych, przesyłania informacji handlowych lub wiadomości Newsletter Sprzedawcy.

Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu zamówienia. Na wniosek Klienta dane osobowe zostaną usunięte z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. 

Postanowienia końcowe

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2016 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu MAG.

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej mamaalergikagotuje.pl/sklep przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

Prawem właściwym dla zawarcia umowy z Klientem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku


Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

I. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od niniejszej umowy mogą Państwo wykonać w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy (np. poprzez wysłanie pisma pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

II. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie.

W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Zwroty prosimy przesyłać na adres:

MAG Katarzyna Jankowska

ul. Zgrupowania AK Żmija 1/47

01-875 Warszawa


 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

…………………, dn. ………………….

 

…………………………………………

 

…………………………………………

 

imię, nazwisko i adres Konsumenta

 

 

MAG Katarzyna Jankowska

ul. Zgrupowania Żmija 1/47

01-875 Warszawa

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)

odstępuję od umowy nr …… zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru……………………………………………

 

 

 

 

 

 

…………………………

 

podpis konsumenta